Dutchess Outreach Food Pantry
29 N. Hamilton St.
Ground Floor
Poughkeepsie, NY 12601
USA