Community Lunch Box
St. Luke's Parish Hall
136 Main St.
Saranac Lake, NY 12983
USA
Phone: 518-891-3605