Pilgrim Baptist Church Food Pantry
80 N. Franklin St.
Nyack, NY 10960
USA
Phone: 845-358-7938